Zeer eervol

Zeer eervol
Onlangs kreeg ik bijgaand bericht van de Koninklijke Bibliotheek. Aanvankelijk dacht ik: Moet dat nou. Later ging ik het eens beter bestuderen en kwam ik tot de conclusie: Wauw.
Wat een eer.

Geachte heer/mevrouw,
In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): http://www.mooitienray.nl/

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003.
Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is. Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch.
De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet. Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden.
Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 6 maart 2014. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden.
De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB.
Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben.
Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen. De KB zal uw site archiveren met behulp van het programma Heritrix [1].
Deze software is zo ingesteld dat uw webserver er weinig tot geen last van zal ondervinden.
We streven er naar om de webpagina’s op het toegankelijke deel van de site zo volledig mogelijk te archiveren. Eventuele beperkende aanwijzingen in het zgn. robots.txt-bestand [2] zullen we daarbij negeren.
Wij hopen dat u mee wilt werken aan dit initiatief. Wanneer u bezwaar heeft tegen de archivering en het via het webarchief online beschikbaar maken, verzoeken wij u dit ons te laten weten door uiterlijk voor 6 maart 2014 een e-mail te sturen naar webarchivering@kb.nl.

Ook als u behoefte heeft aan nadere afstemming over de archivering van uw site verzoeken wij u dit voor genoemde datum kenbaar te maken. Voor nadere informatie met betrekking tot webarchivering door de KB, kunt u zich wenden tot:
Peter de Bode,
Webarchivering KB Postbus 90407, 2509 LK Den Haag webarchivering@kb.nl

Meer informatie over Webarchivering op de KB is te vinden op: http://www.kb.nl/expertise/e-depot-en-digitale-duurzaamheid/webarchivering

Met vriendelijke groet, Jan Bos Hoofd Collecties Koninklijke Bibliotheek

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Heritrix

[2] http://nl.wikipedia.org/wiki/Robots.txt