Katholieke Bond voor Ouderen Tienray

Begin 1961 stapte Jan van Geffen naar de toenmalige pastoor A.Geurts om te praten over de oprichting van een bejaardensociëteit. Overal in de omgeving schoten de bejaardenverenigingen als paddenstoelen uit de grond. De pastoor vond dat een goed idee en was zelfs bereid dit vanaf de preekstoel bekend te maken. Jan van Geffen werd de eerste voorzitter.
Op de eerste vergadering kon hij 25 leden begroeten. Een aantal dat voldoende was om op 11 april 1961 officieel over te gaan tot de oprichting van een nieuwe vereniging. Na een aantal jaren werd de bejaardenvereniging omgedoopt tot een ouderenvereniging zodat ook 50-plussers lid konden worden. In het begin werd er veel gekaart en vooral ook veel gepraat. Die activiteiten vonden de eerste 10 jaar plaats in het oude parochiehuis en in de Tienrayse cafés. Vanaf 1 mei 1971 kon men in het Dienstencentrum Zonnehof terecht. De jaarlijkse uitstapjes, Sinterklaas- en Kerstvieringen trokken ook steeds veel belangstelling en dat is ook zo gebleven.
Langzamerhand werd het programma steeds verder uitgebreid met de meest uiteenlopende bezigheden. De ongeveer 165 leden die de K.B.O. afdeling nu rijk is kunnen hun eigen keuze maken uit onder meer de volgende diensten: Volksdansen, gymnastiek, koersballen. jeu de boules, biljarten, zingen, culturele uitstapjes, jaarlijks een dagtocht, voorlichtingsbijeenkomsten, deelname aan cursussen en het maken van fietstochten.
Het kaarten, kienen en het gezellig met elkaar keuvelen zijn nog steeds zéér in trek.
De biljarters kunnen op gezette tijden hun geliefde spelletje spelen en behalve caramboles worden de nodige ” varkens ” gemaakt en staan de beste stuurlui vaak aan wal. De Tienderse Zangers zijn er wekelijks te vinden om te repeteren en zich voor te bereiden op het opluisteren van kerkelijke diensten en het deelnemen aan de jaarlijkse korendagen.
Kortom, het is in het huidige ”clubhuis” vaak een drukte van belang.
De Tienrayse gemeenschap en in het bijzonder de ouderen zijn veel dank verschuldigd aan de diverse besturen van de Ouderenvereniging.
Namen noemen is hier niet belangrijk. Iedereen die zich voor de ouderen beschikbaar stelde heeft zich op zíjn of háár manier verdienstelijk gemaakt en daarmee een bijdrage geleverd aan het niveau wat nu bereikt is.
In september 2001 werd het 40-jarig bestaansfeest gevierd. Iedereen kon terug zien op een hele mooie dag: een mooie Eucharistieviering, een heerlijke koffietafel en een erg geslaagd ontspanningsprogramma. Tijdens de receptie bleek uit de grote belangstelling dat de K.B.O. Tienray op de goede weg is en wil blijven. Niemand hoeft, als hij/zij ouder wordt, thuis achter de geraniums te blijven zitten. Als een variant op het gezegde: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, kunnen wij hier tenslotte zoals uit het bovenstaande blijkt met een gerust hart aan toevoegen: Wie ouder wordt, houdt hoop op de toekomst.
Toon Knoops