De huidige locatie

De huidige locatie
Tijdens het pastoraat van pastoor Geurts (1955-1980) is de grond waarop de eerste drie staties van deze tweede locatie stonden, verkocht voor huizenbouw. Opvallend was, dat het kerkbestuur ook kans zag een perceel van twee aren te verkopen, dat van het Waterschap “Peel en Maasvallei” was. Men hechtte in die jaren niet sterk aan de grote cultuur -historische waarde van de kruisweg. Zo kon het gebeuren dat de eerste statie met reliëf als fundament voor een garage diende. De andere twee staties bleven voorlopig nog in de tuinen staan. Wiel Nabben zag de godsdienstige en culturele waarde van de kruisweg wel in en protesteerde tegen de gang van zaken in 1978 door met een wagen deel te nemen aan de carnavalsoptocht.

Op de wagen stond vermeld, dat Jezus al bij de eerste statie in het graf werd gelegd, in plaats van bij de veertiende. Het bleef lange tijd zoals het was tot het kerkbestuur met de ruilverkaveling Melderslo te maken kreeg als eigenaresse van enkele percelen grond. Uit een brief van de landinrichtingscommissie van 30 mei 1994 bleek, dat de heer Nabben, als vertegenwoordiger van het kerkbestuur (nog steeds van de heilige Lambertus) een voorstel ingediend had tot reconstructie en restauratie van de kruisweg.