De Vrouwen Beweging Tienray

Veel Tienrayse dames waren lid van de Vrouwenbeweging in Swolgen, die aangesloten was bij de K.L.B.T.B. (de Katholieke Limburgse Boeren- en Tuindersbond) te Roermond. Meestal werd het de “Boerinnenbond” genoemd. Mevrouw Schreven – Verberkt, die ook in Swolgen lid was, probeerde met een huisbezoek in Tienray meer leden te krijgen. Het resultaat hiervan was, dat er 39 Tienrayse dames lid waren in Swolgen. Toen bleek dat de behoefte aan een Vrouwenbeweging zo groot was, besloten enkele dames in Tienray een eigen vereniging op te richten. Mejuffrouw Kleuters uit Roermond, algemeen consulente van de K.L.B.T.B. kwam alles uitleggen. Ook mevrouw Hendriks – Cleven en mevrouw Beurskens – Vermazeren uit Swolgen, respectievelijk voorzitster en secretaresse, kwamen praten. Het resultaat was, dat enkele dames uit Tienray per se bij Swolgen wilden blijven. In 1966 werd de naam veranderd in: Limburgse Vrouwenbond van de L.L.T.B. in verband met het feit, dat ook veel niet agrarische dames lid waren.
Tijdens de oprichtingsvergadering op 10 maart 1965 gaven 39 dames zich op als lid. Er werd een voorlopig bestuur gekozen bestaande uit de dames: Martens – v.d. Berg (29 stemmen), Vorstermans – Gielen (27 stemmen), Van Rijswick – Baltussen (14 stemmen), Wijnhoven – Berings (12 stemmen) en Bartels – Van Leendert (12 stemmen).
Na een jaar werd een definitief bestuur gekozen en werd mevrouw Bartels vervangen door zuster Josien. Het tweede jaar waren er 65 leden, waarvan zeven ongehuwd. Mejuffrouw M. van Enckevort, lerares aan de L.H.N.O. te Tienray was technisch adviseuse.
De doelstelling van de vereniging is: godsdienstige, culturele en sociale vorming voor plattelandsvrouwen. Dat de katholieke kerk een belangrijke rol speelde, bleek uit het feit dat pastoor Geurts als geestelijk adviseur werd gevraagd. Dat was verplicht gesteld door het bisdom Roermond.
In die tijd werden nogal eens lezingen gehouden, waarbij het geloof centraal stond. Zo werden er ook verdiepingsmiddagen gehouden en kon men deelnemen aan de lichtprocessie. Verder werden er demonstraties gegeven, uitstapjes gemaakt, modeshows gehouden en lezingen over allerlei onderwerpen georganiseerd. Naast de leerzame en creatieve avonden werd ook het ziekentridium in Horst door de dames mede verzorgd. ´s Morgens werden de zieken thuis afgehaald en ´s avonds weer thuis gebracht. Met Kerstmis werd een collecte gehouden om de zieken een fruitschaal te bezorgen in samenwerking met de ziekenzuster van het Groene Kruis.
In juni 1970 moest de contributieafdracht aan Roermond verhoogd worden van zeven naar tien gulden per lid. Dat vonden alle afdelingen van de kring Horst teveel. Daarna volgde een vergadering in Broekhuizen van alle voorzitsters en secretaresses van kring Horst om zich af te scheiden van de L.L.T.B. Van de vijftien afdelingen keerden er acht Roermond de rug toe. In 1971 scheidde ook onze vereniging zich af van de L.L.T.B. en kwam bij de Limburgse Vrouwen Beweging. De Vrouwenbond heette vanaf toen Vrouwen Beweging Tienray. Mevrouw van Lin nam het roer over van mevrouw Martens en bleef 28 jaar voorzitster. Eind jaren zeventig waren er meer dan 100 leden, maar daarna is het ledental afgenomen.
Anno 2000 heeft de vereniging een heel andere functie dan in de beginjaren, want via de media worden we bestookt met nieuws en informatie.
De vereniging heeft nu zeventig leden, waaronder enkele enthousiaste dames, die zelfs lid zijn vanaf de oprichting en die de verenigingsavonden trouw bezoeken. Het programma is ook na 35 jaar nog steeds interessant. In 2015 is de vereniging opgeheven, omdat er geen bestuursleden te vinden waren.
Het bestuur